Aanvullende subsidie van halve ton voor Hofvogels

De Stichting Hofvogels heeft een aanvullende subsidie van € 49.875.- gekregen van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente. Dat bedrag wordt ingezet voor extra erfinrichtings-plannen voor inwoners die hun erf biodivers willen inrichten. Eerder verleende de provincie al €44.000.- voor erfverbetering in het kader van het ‘Beschermingsplan voor de kerkuil’. Die aanpak is zo succesvol, dat de vraag naar naar nieuwe plannen voor herinrichting van erven sterk is toegenomen. De aanvullende subsidie zorgt ervoor dat Hofvogels kan blijven voldoen aan de toenemende vraag.

De Stichting Hofvogels wil de levensomstandigheid van kwetsbare en bedreigde plant- en diersoorten verbeteren in Hof van Twente. Dit gebeurt onder andere door te investeren in het verbeteren van de biodiversiteit op erven en in het omringende landschap. Hierdoor dienen meer ideale biotopen te ontstaan voor deze soorten, waaronder de steen- en kerkuil. Geïnteresseerde erfeigenaren die hun erf meer biodivers willen inrichten, kunnen een veldmedewerker van Landschap Overijssel vragen een erfinrichtingsplan te maken. Daarnaast kunnen zij een éénmalige bijdrage van circa € 750.- tegemoet zien voor aanschaf van het benodigde streekeigen plantgoed.

Met de aanvullende subsidie kan de stichting 22 nieuwe aanvragen in behandeling nemen en investeren in een meer gebiedsgerichte aanpak: een aanpak met meerdere aan elkaar grenzende erven. Daardoor worden ook investeringen mogelijk in het tussenliggende landschap.
Overheden zetten momenteel volop in op versterking van de natuur, het landschap en de biodiversiteit. Dit versterkt een economisch krachtig en landschappelijk waardevol buitengebied, met toekomstbestendige agrarische bedrijven. Ook gemeente Hof van Twente richt zich daarop.

Met de ‘ervenaanpak’ streeft de gemeente er onder andere naar om 750 erven meer ecologisch te versterken en ‘groen’ in te richten naar voorbeeld van de ervenaanpak van de Stichting Hofvogels. Daarmee ontstaan ideale leefgebieden voor de kerkuil, steenuil en meerdere meeliftende soorten als bijvoorbeeld de patrijs, boerenzwaluw, huismus, ringmus en grauwe vliegenvanger.

Erfbewoners die geïnteresseerd zijn in een erfinrichtingsplan, kunnen zich aanmelden via secretariaat@nullhofvogels.nl

Gerelateerde berichten

  • Subsidie voor bescherming Kerkuil29 oktober 2018 Subsidie voor bescherming Kerkuil De stichting Hofvogels krijgt een subsidie van €40.000 van de Provincie Overijssel om een 35-tal erven in de Hof van Twente 'Kerkuil-vriendelijk' in te richten. Het doel is om eind 2022 […]
  • Stichting Hofvogels zoekt nieuwe vrijwilligers15 februari 2020 Stichting Hofvogels zoekt nieuwe vrijwilligers De Stichting Hofvogels zoekt voor het komende broedseizoen enkele nieuwe vrijwilligers uit Goor en omgeving. Gezocht wordt naar mensen die tijdens het broedseizoen een ladder durven te […]
  • Reef schenkt hout aan Hofvogels3 mei 2021 Reef schenkt hout aan Hofvogels Herbert en Roy Reef van houthandel RTT uit Goor gaan de Stichting Hofvogels de komende jaren steunen door het gratis beschikbaar stellen van hout voor de bouw van de vele soorten […]
  • Ondernemers steunen Stichting Hofvogels11 april 2021 Ondernemers steunen Stichting Hofvogels Diverse ondernemers uit de Hof van Twente hebben een financiële bijdrage gedaan aan de Stichting Hofvogels. Deze stichting zet zich in voor het behoud en het herstel van de natuur met […]
  • Hof krijgt 520.000 euro voor energiebesparende maatregelen12 maart 2021 Hof krijgt 520.000 euro voor energiebesparende maatregelen De gemeente Hof van Twente is één van de gemeenten die de landelijke RREW-subsidie heeft gekregen. RREW staat voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Het doel is om met deze […]