Omwonenden willen alsnog weigering vergunning nieuwe Lidl op basis van nieuw onderzoek

Inwoners van de Kerkstraat en de Laarstraat zijn bij de bestuursrechter een procedure gestart met als doel de vergunning die is afgegeven voor de bouw van een nieuwe Lidl-supermarkt op het zogenoemde Raboterrein, alsnog te weigeren. De omwonenden hebben onderzoek laten verrichten door een stedenbouwkundige en volgens de omwonenden blijft hieruit dat de ingediende plannen van de Lidl onder meer niet voldoen aan de eisen die de gemeenteraad stelt aan het ingestelde parkeerbeleid in Goor. Bovendien stellen de omwonenden dat volgens de welstandseisen een stedenbouwkundige de plannen had moeten beoordelen in een eerder stadium wat niet is gebeurd. Er is inmiddels een brief naar het College van B&W én alle raadsleden gestuurd waarin wordt gevraagd om kennis te nemen van ‘deze grove fout in de aanvraag’ en om de vergunning in te trekken. Die brief is hieronder te lezen.

Geachte raadsleden.

Inzake de Lidl is door de omwonenden aan de Kerk- en Laarstraat een procedure opgestart bij de bestuursrechter v.w.b. de afgegeven vergunning voor een super op het RABO-terrein met een Laad- en losplaats aan de Kerkstraat.
De omwonenden hebben een stedenbouwkundige opdracht gegeven de plannen van de Lidl te beoordelen en daar rapport van uit te brengen. Dit rapport is vorige week ingediend bij de rechtbank.

Wethouder Meulenkamp heeft de omwonenden in het verleden opgeroepen te komen met steekhoudende (juridische) argumenten op basis waarvan hij een vergunning kan tegenhouden of intrekken.
Welnu, uit het rapport blijkt dat de plannen van Lidl niet voldoet aan verschillende door de Raad opgestelde regels.

Enkele voorbeelden in one-liners:
Het aantal verplicht aan te leggen parkeerplaatsen per 100m2 winkelvloeroppervlak voldoet niet aan de door de raad vastgestelde normen.
Ter toelichting.
Ons vermoeden hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren is het volgende: Lidl heeft oorspronkelijk een super getekend met een L&L aan de Wheeme. Toen bleek dat zij daar binnen de Gemeente niet de handen voor op elkaar kreeg heeft Lidl deze plan gewijzigd naar een super met een L&L aan de Kerkstraat.
Lidl heeft in een procedure bij de rechter betoogd dat dit een gewijzigde aanvraag betrof. Echter de rechter heeft de gemeente gelijk gegeven in haar stelling dat het niet gaat om een gewijzigde aanvraag en het plan niet voldoet aan de eisen van een nieuwe aanvraag.
Kortom de Lidl diende een nieuwe aanvraag in te dienen, als zij die plannen wenst te verwezenlijken.

De Raad heeft na deze procedure (niet als gevolg van voornoemde procedure) een parkeerbeleid voor geheel Goor vastgesteld met o.a. een afwijking van het eerdere parkeerbeleid voor deze locatie. Vast staat dat voor het RABO-gebied een zwaardere P-eis is vastgesteld door de raad dan in de oude vergunningsaanvraag door Lidl is gehanteerd. In de oude vergunning is uitgegaan van ca. 85 p-plaatsen terwijl de nieuwe door u vastgestelde p-eis 125 p-plaatsen tot gevolg heeft.

Toen een tijd daarna de Lidl ter ore kwam dat er door de raad een voorbereidingsbesluit is genomen heeft zij met stoom en kokend water de volgende dag, en net op tijd, een nieuwe vergunning aangevraagd voor een super met L&L aan de Kerkstraat. Echter was dit feitelijk een “copy page” plan van haar eerdere aanvraag met als gevolg dat de vergunningaanvraag niet meer voldeed aan de door de raad vereiste p-normen.
Overigens sluit de door de raad vereiste p-norm haarfijn aan bij de praktijkwensen die Lidl eerder kenbaar heeft gemaakt namelijk dat een super van die omvang idealiter 120 p-plaatsen nodig heeft. Als je kijk naar Lidl-vestigingen elders in het land dan zie je inderdaad deze veel zwaardere p-eis is toegepast, bijvoorbeeld in Lochem waar eenzelfde Lidl is gerealiseerd eveneens in de schil van het centrum met ca. 135 p-plaatsen en kijk naar de nieuwe JUMBO in Goor met 150 p-plaatsen voor hetzelfde winkelvloeroppervlak.

Volgens de welstandseisen dient een dergelijk plan door een stedenbouwkundige zijn beoordeeld.
Duidelijk is dat niet aan deze regel is voldaan. De beoordeling van de door de omwonenden ingeschakelde stedenbouwkundige is vernietigend voor dit plan. E.e.a. is zowel juridisch als visueel bijzonder helder verwoord. Zo blijkt uit de perspectieftekeningen dat het gebouw een platte doos is en in feite aan 4 kanten dichte gevels heeft en aan de Kerkstraat een industrieel aanzicht heeft vanwege het ontbreken van schaamgroen, de aanwezige laad en losplaats van Stelconplaten en een bevoorradingsdeur, terwijl de winkelingang aan de achterzijde van het pand ligt. Het gebouw sluit op geen enkele wijze aan op de bestaande bebouwing en zweeft ergens op het terrein. Tevens vond ook de Welstand in 2017 dat een dergelijke uitvoering een verarming is van de ruimtelijke invulling van de buurt……..

Wij begrijpen dat er een bijzonder grote angst is voor een schadeclaim van de Lidl richting gemeente. Wij zijn van mening dat deze angst volstrekt overbodig is.
Bij het vaststellen van de bestemmingsplannen als gevolg van het voorbereidingsbesluit (waar helaas op het laatste moment het RABO-terrein er alsnog buiten is gelaten) zat o.a. een schadeclaim calculatie vwb een eventuele Lidl claim.
Wij hebben naar de gemeente gecommuniceerd dat de uitgangspunten voor een schadeclaim niet correct zijn, immers het aangehouden huurniveau was ca. 20-25% hoger dan in Goor maximaal haalbaar is met als gevolg dat alleen daarom al een mogelijke claim op € 0, = uitdraait.

Ook is in dit rapport gesteld dat er geen juridische afweging is gemaakt naar de haalbaarheid van een eventuele claim. En die haalbaarheid is bijzonder zwak aangezien de Lidl doelbewust het risico heeft genomen op tegenwerking en mogelijk afwijzing van de vergunning vanwege het feit dat de raad, omwonenden en centrumondernemers faliekant tegen deze plannen waren. Toch heeft de Lidl tot 2 keer toe gebruik (of misbruik) gemaakt van de, helaas, publiekelijk genomen voorbereidingsbesluiten en daardoor nog net op tijd snel een vergunningsaanvraag heeft ingediend wetende dat dit niet de wens van raad en anderen is. Ook dit alleen al maakt toekenning van een schadeclaim uiterst fragiel.

Nu blijkt dat de Lidl fouten heeft gemaakt in haar vergunningsaanvraag, helaas heeft de gemeente deze fouten over het hoofd gezien maar de verantwoordelijkheid van de correcte indiening van de plannen ligt bij de Lidl en niet bij de gemeente. Het is niet voor niets dat de gemeente bij de vergunning verstrekking duidelijk aangeeft dat zolang er beroepsmogelijkheden zijn de Lidl voor eigen rekening en risico werkt tot dat de vergunning onherroepelijk is.
Kortom: de Lidl maakt volgens de beoordeling van onze juristen geen schijn van kans op een schadevergoeding.

Wij, de omwonenden, hopen en rekenen erop dat u als raad de wethouder zult verzoeken zich aan de door de raad gestelde eisen te houden en gebruik te maken van de zo vurig door hem gewenste steekhoudende juridische argumenten om de verstrekte vergunning in te trekken.