Oald Goor: Zangkoor Euterpe zingt voor de armen

Het muzikale Goor is immer rijk geweest aan zangkoren en dat was zelfs in de 19e eeuw al zo. Via ‘Goor en omgeving’ op de site ‘Mijn Stad, mijn dorp’ zijn we in dat kader gestuit op een hele bijzondere prent uit 1881 van het zangkoor Euterpe wat zoveel betekent als ‘verblijdende’. In dat jaar bericht de Tubantia” over een concert van dit koor en was lovend…

“De uitvoering van de op het programma voorkomende stukken was uitmuntend en gaf het sprekende bewijs dat de leden, onder leiding van haren bekwamen directeur, zich met lust en ijver op de beoefening der schoone zangkunst toeleggen.”

Het openbare concert in oktober van 1881 werd destijds gegeven voor het goede doel:
“De opbrengst van het concert was ten voordeele der armen. Het Hervormd armbestuur heeft daarvan de belangrijke gift van f45,- ontvangen waarvoor Euterpe bij deze den hartelijken dank wordt toegebracht.
Het is aller wens dat deze vereeniging ons weder spoedig eenen genotvollen avond zal verschaffen.”