Stadsraad hekelt handelswijze gemeente in kwestie Molenstraat

De Stadsraad Goor lijkt het vertrouwen in het college van B&W en in het bijzonder wethouder Harry Scholten volledig kwijt te zijn. In een brief aan alle raadsfracties hekelt de raad de handelswijze van de gemeente inzake het handhaven van éénrichtingsverkeer in De Molenstraat. Volgens de Stadsraad is adequate communicatie niet mogelijk en werden belangwekkende stukken niet of te laat gedeeld. Ook het onderzoek van bureau Goudappel/Coffeng dat ook pleit voor handhaving wordt bekritiseerd evenals de terugkoppeling en communicatie met bewoners. De volledige brief van de Stadsraad, dat het éénrichtingsverkeer wil opheffen in de Molenstraat, is hieronder te lezen.

Geachte leden van de Raad,

De Stadsraad Goor is verontwaardigd over de wijze waarop zij door de wethouder Scholten buiten het nadere onderzoek is gehouden naar variant 6 (2 ri verkeer) in de Molenstraat.

In de raadsvergadering  is aan de wethouder door de Raad met klem gevraagd om een serieus onderzoek in te stellen naar variant 6 en om daar de Stadsraad Goor bij te betrekken. Daar is niets van terecht gekomen. In het afgesproken ambtelijk vooroverleg van 25 april tussen onze vertegenwoordiger en de ambtelijk specialist kon variant 6 niet aan de orde komen omdat de betrokken ambtenaar te druk was geweest. In het volgend overleg met de wethouder van 29 mei werd meegedeeld dat het 1-ri verkeer zou worden gehandhaafd en werden de argumenten daarvoor opgesomd. Een adequate gedachtewisseling was niet mogelijk. Nader beraad of inbreng van alternatieven waren niet bespreekbaar. De gemeentelijke evaluatie kon niet beschikbaar worden gesteld. Volgende dag moest het stuk in het college, pas daarna zou de Stadsraad een en ander op papier krijgen. Die stukken werden pas later gelijk met de raad beschikbaar gesteld. Geen mogelijkheid dus om onze inbreng te  verwoorden. Op een spoedmailtje naar de leden van het college kwam zelfs helemaal geen reactie.

Door de Stadsraad Goor wordt deze behandeling als zeer vervelend en kwetsend ervaren. De Stadsraad zet zich in om  de belangen, ideeën, wensen etc  van bewoners te bespreken en om te bemiddelen tussen bewoners, ondernemers en uw college en raad. Echter is gebleken dat in deze materie een goed en zorgvuldig overleg niet mogelijk is. Luisteren en wegen van argumenten wordt uit de weg gegaan. De wethouder en zijn ambtelijke medewerker staan met de hakken in het zand en graven zich steeds dieper in.

Hetzelfde blijkt het geval uit de terugkoppeling die wij krijgen van de verschillende groepen in de Goorse samenleving waarmee door de gemeente gesprekken zijn gevoerd. Er wordt alleen gesproken over mitigerende maatregelen. Zodra een structurele oplossing (variant 6) ter sprake komt (alle groepen dringen aan op een structurele oplossing scenario 6 ) wordt daar niet op ingegaan.

De suggestie dat alles in goed overleg met betrokkenen is besproken is dus beslist onjuist. Ook zijn straten niet gehoord. Er is bijvoorbeeld slechts één contact geweest met de bewoners van de Korte Dijk (zeer kwetsbaar door de enorme toename van het verkeer) en dit ook nog na actie van de bewoner zelf. De wethouder heeft in dat telefoongesprek aangegeven  niet te komen voor een kopje koffie omdat hij de situatie wel kende. Verdere besprekingen met andere straten, instanties zijn dus niet, magertjes of zeer eenzijdig  gevoerd.

Een door een bewoner van de Molenstraat uitgevoerde objectieve enquête onder alle Molenstraat bewoners toont onderbouwd aan dat een meerderheid van de bewoners zich kan vinden in het opheffen van het 1-ri verkeer. Met die meerderheid zijn geen gesprekken gevoerd. De wethouder heeft alleen contact gehad met een voorstander van het 1-ri verkeer, die zeker niet sprak namens een meerderheid van de bewoners zo blijktuit de genoemde enquête.

De hoge verkeersintensiteiten in de Laarstraat zullen verdwijnen als de Van Kollaan wordt opgewaardeerd. De suggestie wordt gewekt dat de bewoners van de Van Kollaan daar naar uit zien, maar het tegendeel is waar. Zij zullen zich met hand en tand verzetten. En dat is vanuit het veelgenoemde perspectief ‘duurzaam veilig’ ook nog volkomen terecht. Duurzaam veilig leert dat concentreren van verkeer altijd beter is dan spreiden.

Sinds 2013 zijn na de inrichting tot 30 km-gebied geen ongevallen meer geconstateerd in de Molenstraat. De stap om een jaar later over te gaan naar 1-ri verkeer was toen al omstreden en de gevolgen werden gebagatelliseerd. De suggestie dat de ongevallen van voor 2013 weer zullen ontstaan bij instellen van 2-ri verkeer is niet gebaseerd op de werkelijkheid, daarom onjuist en zet raad en college op het verkeerde been.

Het niet kunnen handhaven van het 1-ri verkeer voor vrachtauto’s wordt onderbouwd doordat het eerder ook niet heeft gewerkt. Maar toen ging het over een deel van de Molenstraat tussen twee delen van een samenhangend industriegebied. Vergelijk de Spreeuwenstraat waar al sinds jaar en dag 1-ri verkeer voor vrachtauto’s geldt. Handhaving speelt ook daar geen rol van betekenis. Wederom een onjuiste voorstelling van zaken.

Het advies over de evaluatie van Goudappel heeft een voorspelbare uitslag. Goudappel heeft het destijds het plan om 1-ri verkeer in te stellen bedacht, en de gevolgen van deze ingreep volledig onderschat. Maar dat geef je natuurlijk niet makkelijk toe. Er wordt daarom met dezelfde argumenten van destijds weer opgeschreven dat het allemaal goed bedacht was. Een typisch geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Om kort te gaan: er is geen serieus onderzoek gedaan naar de manier waarop variant 6 op verantwoorde veilige wijze kan worden ingevoerd, en men heeft zijn uiterste best gedaan om alle argumenten die verbetering van de verkeersstructuur ongewenst maken er met de haren bij te slepen. Aan het ondersteunend advies van Goudappel moet ernstig worden getwijfeld omdat zelfs dezelfde persoon destijds verantwoordelijk was voor de inmiddels gerealiseerde huidige situatie.

Wij constateren dat heel veel inwoners en bedrijven in Goor hinder ondervinden van de gevolgen van het ingestelde 1-ri verkeer. De klachtenstroom blijft aanhouden. Deze kom niet alleen uit de omliggende wijken van de Molenstraat. Wij zijn van mening dat Uw raad op basis van de voorliggende stukken daar niet aan voorbij kan gaan. Wij verzoeken uw raad daarom met klem, om in ‘echt’ overleg met de Stadsraad te onderzoeken op welke wijze de noodzakelijke structuur-verbetering met 2-ri verkeer in de Molenstraat op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd.

Het is bijzonder frustrerend dat, waar we ook komen, steeds deze kwestie wordt aangehaald, zelfs op georganiseerde bijenkomsten met een ander doel.

Het moet dan toch ook voor u duidelijk zijn dat vanuit Goor Collectief, Veilig Verkeer, het “waterbed gebied” , andere delen van Goor ( bv inwoners van de Whee en Heeckeren), de school en zelfs uit de Molenstraat aanhoudend stringente en duidelijke geluiden klinken voor het scenario 6.

We vragen ons af wat het woord draagvlak betekent, een veel gehoorde kreet in de politiek. De burger en ondernemer in Goor ervaren het toch anders.

 

Namens de Stadsraad Goor,

Ate Brunnekreef, voorzitter.

Gerelateerde berichten